Leerplicht & verlofregeling

Vanaf het moment dat een kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden mag het kind tot het 4 jaar geworden is in totaal 5 dagdelen naar school. Deze 5 dagdelen hoeven niet aaneengesloten te zijn. Van laatstgenoemde regeling kan in overleg met de betreffende leerkracht gebruikt worden gemaakt. Het kind moet naar school, en is dus leerplichtig, op de eerste dag van de maand na de maand waarin het 5 jaar wordt. Voor kinderen die nog geen 6 jaar zijn, is ontheffing van de leerplicht mogelijk. Wanneer ouders dat nodig vinden, mogen zij voor hun kind gebruik maken van deze ontheffing, onder mededeling aan de directeur, voor ten hoogste 5 uur per week. Deze uren mogen niet worden opgespaard. Wanneer nog verdere ontheffing wenselijk is, moet overleg met de directeur plaatsvinden.

Vakantieverlof (artikel 3a Leerplichtwet 1969)

Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 8 weken tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer:

wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.
Dit verlof:

-    mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend;
-    mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
-    mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar

Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder (artikel 14 lid 1 Leerplichtwet 1969)

Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

  • het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten delesuren kan geschieden;
  • verhuizing (ten hoogste 1 dag); het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen); ernstige ziekte van de ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg met de directeur); overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen); van bloed- en aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag);
  • bij 25-, 40- en 50 ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag).

NB. Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheden aangemerkt.

Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar (artikel 14 lid 3 Leerplichtwet 1969)

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 4 weken tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend.

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt. Een formulier voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties kunt u op school vragen. Let u er wel op dat u het formulier GETEKEND dient in te leveren op school.

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden die buiten de wil van de leerling of de ouders zijn gelegen.