Ouderbetrokkenheid & Contributie oudervereniging

Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is dan ook een gelijk-waardige en niet-vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). Uit onderzoek is naar voren gekomen dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en dat hun welbevinden en leerprestaties toenemen wanneer hun ouders betrokken zijn.

Het is voor uw kind van groot belang dat u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Vanuit de school informeren wij u over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van uw kind. Wij houden contact met ouders via de Nieuwsbrief, de website, ouderavonden, ‘s  ochtends inloop , oudergesprekken e.d.

Contributie oudervereniging:

De oudervereniging vraagt iedere ouder contributie te betalen voor de activiteiten die zij organiseert. Deze bijdrage is bestemd voor Sinterklaas, Kerst, schoolreis, etc.. De bedragen staan voor dit schooljaar vast. Mocht u hier vragen over hebben of inzage willen in de statuten, dan kunt u deze opvragen via de oudervereniging. De oudervereniging is een afzonderlijk orgaan, dat de school ondersteunt.